logo

Izrada geotehničkog elaborata sa labaratorijskim ispitivanjima u okviru projekta “Dualni kanalizacioni kolektori u centralnom području grada Mostara – tuneli i obrnuti sifoni”

Projekt details

Lokacija: Mostar BiH

Investitor: Ludwig Pfeiffer Banja Luka

Usluga: Geomehanički elaborat i geodetske podloge sa labaratorijskim ispitivanjima

  • Share