logo

Izrada glavnog projekta sanacije škarpi i sanacije asfaltnog kolovoza za dvije dionice: 1. Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M14, dionica: Bihać – Grmuša (Prnjosor) – Mali Radić, dionica: Čavkići – Spahići, od P45 do P50, od km 0+870 do km 0+959,51; 2. Sanacija škarpi i nestabilnih kosina, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka – Jajce, km 6+500 do km 10+600, više lokacija

Projekt details

Lokacija: Više lokacija, BiH

Investitor: Divel d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada glavnog projekta sanacije škarpi i sanacije asfaltnog kolovoza

  • Share