logo

Nadzor nad izvođenjem radova: Investiciono održavanje mostova – zamjena dilatacija: – Most M1.8_004_113 preko rijeke Tinje, Orlova klisura, Srebrenik – Šički Brod 3; – Vijadukt M16.2_003_336 Novogodišnja ruč, dionica Prozor – Jablanica 1; – Vijadukt M17-012-302 Ostrožac, dionica Konjic – Jablanica 1; – Vijadukt M20-009-208 Osanica, dionica Ustikolina – Goražde 8

Projekt details

Lokacija: BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share